Home/Editorial Board
Editorial Board 2017-12-18T14:18:40+00:00

 

Editors

TC1

Dr. Samreen Amir 

Taha

jue-sam

RVkrishna

Fahim

pARTHA

MSPrasad

rajeshTiwari

S Sankar

V. Balaji

Niraj Singhal

Dr. Suryakant B. Patil

Abdulameer Khalaf

Dr. Fokrul

Dr. Rozita Jamili

Dr. Islam Abdul

V Ramesh

Dr. Md Husamuddin

 

 

Associate Editors

Rajesh 

BTP Madhav

Rakesh VS

 Moses M Thiga

Mustafa